Nieuw onderzoeksvoorstel ingediend bij het NRO

geschreven door Rianne op zaterdag 17 oktober 2015

Sinds enkele jaren maak ik in mijn kleutergroep gebruik van mindmaps ter ondersteuning van de lessen begrijpend luisteren en woordenschatontwikkeling. Het maken van een mindmap is een gezamenlijk proces, waarbij ik als leerkracht de schakel ben tussen de informatie die leerlingen aandragen en de mindmap. Vervolgens zorg ik dat de leerlingen de mindmap kunnen 'lezen' door alle woorden voor hen te visualiseren. Daarmee maak ik het mogelijk dat leerlingen een mindmap zelfstandig kunnen gebuiken in de leeshoek of bij een verteltafel. 

Het structureren van de informatie waarbij het verwoorden, redeneren en beargumenteren door leerlingen een belangrijke rol speelt, maakt dat zij de informatie beter begrijpen en onthouden. Naar mijn idee is een opvallende positieve tendens in toetsresultaten hiervan een direct gevolg. Met name op het onderdeel 'kritisch luisteren' van de toets 'CITO Taal voor kleuters' worden beduidend hogere scores behaald. Mijn grootste wens is dat deze bevindingen ooit wetenschappelijk onderzocht en bevestigd worden.

Drs. Victor Felder, directeur onderwijs bij Stichting Comperio, wees mij in oktober 2013 op een een subsidiestroom via de Programmaraad Praktijkgericht onderzoek (PPO) van het NRO. Samenwerking met Chiel van der Veen (Vrije Universiteit Amsterdam) heeft in dat jaar geleid tot een subsidieaanvraag, waarmee wij onderzoek naar de effecten van mindmappen met kleuters wilden bekostigen.

'Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd in en met ‘de praktijk’. Het levert kennis en tools die direct kunnen worden ingezet in het onderwijs. De resultaten dragen bijvoorbeeld bij aan schoolontwikkeling, professionalisering en algehele kennis over onderwijs. Een concreet probleem of verbeterpunt in de onderwijspraktijk vormt het vertrekpunt', aldus het NRO. Onze aanvraag werd destijds als 'goed' beoordeeld, maar er waren helaas te weinig subsidiegelden om alle projecten te financieren. Ons onderzoeksvoorstel werd om die reden niet gehonoreerd. Wij hebben ons toen voorgenomen om een nieuwe ronde af te wachten.

Het NRO stelt jaarlijks thema's vast waarmee ze richting geven aan de aanvragen die ingediend mogen worden. Deze thema’s zijn door de PPO gekozen op basis van een inventarisatie van onderzoeksthema’s in het veld. In 2014 paste 'Mindmappen met kleuters' niet binnen de gestelde thema's, het was daardoor helaas niet mogelijk om in dat jaar een aanvraag in te dienen.

Voor de subsidieronde 2015 was de keuze van het onderwerp vrij. Chiel van der Veen nam het initiatief om opnieuw een onderzoeksvoorstel op te stellen en in te dienen. Vanuit zijn wetenschappelijke netwerk heeft hij verschillende collega's bereid gevonden om zitting te nemen in het consortium. Dr. Claudia van Kruistum (Vrije Universiteit Amsterdam) , Mevr. Hieke van Til (Stichting Taalvorming), Prof Sarah Michaels (Clark University) en Prof. Dr. Cathy O'Connor (Boston University) hebben hun medewerking toegezegd.

Onderzoeksaanvragen bij het NRO dienen echter niet alleen gedragen te worden door de wetenschap, samenwerking met de praktijk is een belangrijke voorwaarde. Naast het publiceren van de artikelen, geef ik ook workshops voor Kleuteruniversiteit. Ik krijg veel enthousiaste reacties van leerkrachten die mindmappen met kleuters vernieuwend vinden en hiermee met hun eigen groep aan de slag willen. De oproep via Twitter en de Facebookpagina Kleuterwereld voor deelname aan een eventueel onderzoek leverde dan ook veel positieve reacties op. Wij hebben inmiddels voldoende directies en leerkrachten bereid gevonden die deel uit willen maken van het consortium. 

Donderdag 15 oktober om 12.00 uur was de deadline voor het inleveren van aanvragen voor de ronde van 2015. Natuurlijk hopen wij dat ons onderzoeksvoorstel deze keer wel voor honorering in aanmerking te komt. De besluiten over de toekenning van de subsidie zullen naar verwachting in maart 2016 genomen worden. Ik wil graag de leden van het consortium, maar ook alle anderen die op wat voor manier gereageerd en/ of hun steun betuigd hebben hartelijk bedanken. Via nieuwsberichten op deze website zal ik u de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrend onze aanvraag.


uw reactie kunt u hieronder ingeven.
N.B.: I.v.m. 'spam' is het niet toegestaan een hyperlink in uw reactie te plaatsen.

Geef het antwoord van de opgave op het plaatje (om spam tegen te gaan):

Geef het <u>antwoord</u> van de opgave op het plaatje (om spam tegen te gaan): =